ADVOKATFIRMAN

KURT LUNDBERG HB
Vi har semesterstängt fr o m den 15 juli och öppnar åter torsdagen den 8 augusti. Inkommande post och e-post (info@adv-lundberg.se) bevakas.
Beträffande Notarius Publicus, se nedan.

Om oss

Advokatfirman startades i Varberg 1966 av Kurt Lundberg. Vi är idag fem personer, varav tre är advokater.

Vår verksamhet är huvudsakligen inriktad på affärsjuridik, konkurs- och obeståndsrätt samt brottmål. Vi biträder ett flertal större och mindre företag med upprättande av avtal inom skiftande områden samt med annan juridisk rådgivning. Vidare biträder vi såväl företag som privatpersoner i tvister vid eller utanför domstol. Andra verksamhetsområden är fastighetsrätt med hyresrätt, skadeståndsrätt samt arbetsrätt. Av domstolar erhåller vi förordnanden som försvarare i brottmål och som målsägandebiträde åt brottsoffer.

Från domstolar erhåller vi regelbundet uppdrag som konkursförvaltare och genom åren har vi handlagt ett mycket stort antal konkurser. Det betyder att vi uppfyller de särskilda krav som enligt gällande regler ställs på konkursförvaltare d.v.s att vi ”besitter, förutom allmänna juridiska kunskaper, företagsekonomiska insikter, kunskaper om bokföring och redovisning samt kännedom om och vana vid affärsjuridiska spörsmål”, att vi ”förfogar över en väl utvecklad kontorsorganisation” samt att vi ”måste vara väl förtrogna med arbetsrättsliga frågor”.

Advokat Anders Lundberg är Notarius Publicus med advokat Krister Jonasson som biträdande Notarius Publicus.

Notarius Publicus

(inkl Apostille)

Under semesterstängningen (15 juli – 7 augusti) har vi öppet för Notarius Publicus-ärenden (av enklare karaktär):

– måndagen den 15 juli kl 10.30-12.00

– fredagen den 19 juli kl 10.30-12.00

– onsdagen den 31 juli kl 10.30-12.00

Övriga tider hänvisar vi Notarius Publicus-ärenden till Advokatfirman Brandel, Falkenberg, 0346-820 10 eller Advokatbyrån Gillersten, Kungsbacka, 0300-706 44.

Efter semesterstängningen har vi öppet för Notarius Publicus-ärenden vardagar kl 10.00-12.00 och 13.00-16.00, men eftersom vi kan vara upptagna råder vi dig att ringa (0340-190 00) eller mejla (info@adv-lundberg.se) och boka tid.

Oftast kan vi färdigställa dina handlingar medan du väntar eller i vart fall samma dag.

Om vi ska bestyrka en kopia, måste originalhandlingen uppvisas för oss, så tar vi en kopia och bestyrker den. Om vi ska bestyrka din underskrift, måste du personligen komma till vårt kontor och underteckna handlingen här samt uppvisa pass, körkort eller annan godkänd legitimation.

Om den handling vi ska legalisera ska användas utomlands, tänk på att olika länder har olika bestämmelser om hur legaliseringar ska göras. Du måste därför ta reda på vad som krävs i ditt fall och vad vi ska göra med din handling.

Vi ombesörjer inte översättningar, utan hänvisar till av Kammarkollegiet auktoriserade översättare (www.kammarkollegiet.se).

Intygande av kopia, intygande av underskrift och Apostille kostar 400 kr (inkl moms) för varje kopia, underskrift eller Apostille. Intygande av underskrift på vissa dokument (såsom fullmakt för bostadsköp, medgivande om barns resa utomlands o dyl) kostar dock 700 kr (inkl moms) per dokument. För andra Notarius Publicus-ärenden fråga efter pris. Ni kan endast betala med kort eller Swish.

Advokater

Anders Lundberg, advokat och delägare

Född 1961. Jur kand vid Lunds universitet 1987. Tingsnotarie vid Landskrona tingsrätt 1987-89. Fiskal i Hovrätten för Västra Sverige 1989-90 samt tingsfiskal vid Halmstads tingsrätt 1990-91. Verksam vid Advokatfirman Kurt Lundberg sedan 1991. Advokat 1994. Notarius Publicus i Varbergs kommun.

Verksamhetsinriktning: Affärsjuridik, konkurs- och obeståndsrätt, likvidationer, hyresrätt, arbetsrätt samt tvistemål.
Språk: Engelska
E-post: anders.lundberg@adv-lundberg.se

Krister Jonasson, advokat och delägare

Född 1961. Jur kand vid Lunds universitet 1986. Tingsnotarie vid Eksjö tingsrätt 1986-89. Fiskal i Hovrätten för Nedre Norrland 1989-90. Biträdande jurist/advokat vid advokatfirma i Linköping 1990-94. Advokat 1993. Verksam vid Advokatfirman Kurt Lundberg sedan 1994. Biträdande Notarius Publicus i Varbergs kommun.

Verksamhetsinriktning: Affärsjuridik, konkurs- och obeståndsrätt, fastighetsrätt samt skadeståndsrätt.
Språk: Engelska
E-post: krister.jonasson@adv-lundberg.se

Anton Karlsson, advokat och delägare

Född 1987. Juristexamen vid Umeå universitet 2014. Tingsnotarie vid Varbergs tingsrätt 2014-2016. Fiskal i Hovrätten för Västra Sverige 2016. Verksam vid annan advokatbyrå 2017-2019 samt vid Advokatfirman Kurt Lundberg sedan 2019. Advokat 2019.
Verksamhetsinriktning: Affärsjuridik, fastighetsrätt, konkurs- och obeståndsrätt, tvistemål och brottmål.
Språk: Engelska

E-post: anton.karlsson@adv-lundberg.se
Mobil: 070-303 10 01

Kontakta oss

Torggatan 1
432 41 Varberg
0340-190 00
info@adv-lundberg.se

Konkurs/Anbud

F n har vi inte några objekt till salu.

Länkar m m

Information till konsumenter om nämnd för alternativ tvistlösning
Adress: Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, Box 27321, 102 54 Stockholm

Länkar:

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Sveriges Advokatsamfund
REKON (tid Konkursförvaltarkollegiernas Förening)
Riksdagen
Skatteverket
Webbkamera Apelviken/Varberg
Webbkamera Varbergs Flygklubb

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)                                     

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i sam­band med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genom­föra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.
Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskon­troll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsända­mål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av avtal, för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller såsom ett led i myndighetsutövning.

Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskom­mits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myn­dighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och mot­partsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatfirman enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatfirman om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sve­rige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om uppgifter förs över till tredje land, kommer information tillhandahållas om till vilka länder överföringen sker jämte länk till det regelverk som garanterar skyddet för personuppgifterna.

Kontakta oss på info@adv-lundberg.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgifts­be­handling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Kurt Lundberg HB, 916822-9731, Torggatan 1, 432 41 Varberg, 0340-190 00.